Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Helsinki Ear Institute (H.E.I.)  
Laatimispäivä 1.1.2013

1. Rekisterinpitäjä
Oy Helsinki Ear Institute Inc.
Halsuantie 1 (käyntiosoite), 00420 Helsinki
Puhelin: 050 339 8804
Sähköposti: hei@tinnitus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Jukka Ylikoski
Halsuantie 1 (käyntiosoite), 00420 Helsinki                

3. Rekisterin nimi
Helsinki Ear Instituten rekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Helsinki Ear Instituten asiakkaan ja Helsinki Ear Instituten välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.  Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Helsinki Ear Instituten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
 • Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

 • Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • Lähiomainen, huoltaja
 • Palvelujen käyttö- ja ostotiedot sekä markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointi kanavissa, kuten internet- ja automaattipalveluissa.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet, harrastustiedot tai muut vastaavat tiedot.
 • Tinnitus vaikeusarvio-kyselyn käyttäjän itse tallettamat tiedot käyttäjästä itsestään ja profiiliinsa liitetyistä muista henkilöistä.
 • Rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta, työterveyspalveluita ja –sopimusta, vastaavia seikkoja koskevia tietoja.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Tietoa henkilöistä, jotka ovat hoitaneet rekisteröityä. Ammattihenkilöitä, palveluita, toimintayksiköitä ja muita seikkoja koskevia muita toivomuksia tai muistiinpanoja.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja.
 • unnistamis- ja varmentamisvälineiden ja –palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö, viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, vakuutusyhtiö, urheiluseura.
 • Helsinki Ear Institute ja muut luotettavat lähteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakastietoja ei luovuteta Helsinki Ear Instituten lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a. manuaalinen aineisto
Manuaaliset asiakastiedot valvonnan alaisina asiakaskansioissa, säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla, tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanalla sekä potilastietojen käyttöä valvotaan  lokitiedostoin)